Относими актове

File Description Date added File size Downloads
ЗДП ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ
November 29, 2017 00:38 482 KB 1361
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 160 ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
November 29, 2017 00:38 240 KB 1353
РЕГЛАМЕНТ 651 Обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора
November 29, 2017 00:38 2 MB 1523
РЕГЛАМЕНТ 1407 Относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
November 29, 2017 00:38 260 KB 1342
РЕГЛАМЕНТ 1408 Относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор
November 29, 2017 00:38 270 KB 1336
ЗЗЛД Закон за защита на личните данни
April 13, 2018 22:20 448 KB 1336
ЗМСП ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
April 13, 2018 22:20 230 KB 2528
ЗУСЕСИФ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
April 13, 2018 22:20 609 KB 1271
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 161 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА ПРОГРАМИТЕ И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
April 13, 2018 22:21 512 KB 1339
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
April 13, 2018 22:21 322 KB 1342
РЕГЛАМЕНТ 679 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
April 13, 2018 22:21 2 MB 1463