БЪРЗИ ПАРИ ЗА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

Иновации и конкурентноспособност

Във връзка с преодоляването на негативните икономически последици от пандемията COVID-19, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ пуска пакет от спешни мерки за подпомагане на микро и малки предприятия чрез предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

Планираните мерки могат да се обобщят накратко по следния начин:

Бюджет на процедурата 173 000 000 лева (с възможност за увеличение, при засилен интерес)

Максимален размер на предоставяната БФП: до 10 % от нетните приходи от продажби на предприятията за 2019 г., но не повече от 10 000 лв.

Интензитет на получената БФП: 100 %

Потенциалните кандидати следа да отговарят на посочените по-долу критерии:

  • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Горепосочените субекти да са регистрирани (създадени) преди 01.07.2019 г. и през същата година са осъществавали стопанска дейност;
  • Да са микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
  • Да са регистрирали спад на поне 20 % от оборота за месеца, предхождащ месеца, през който е подадено заявлението за подпомагане спрямо средноаритметичния месечен оборот за 2019 г.;
  • Да са приключили финансовата 2019 г. и да са я отчели в НАП.
  • В случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;

Допустими са предприятия от най-различни области на икономическия живот с малки изключения: секторите в селското спопанство не са допустими!

Извършените от бенефициентите разходи следва да целят преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията COVID-19.

Категоризиране на отделните видове допустими разходи:

  • Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали;
  • Разходи за външни услуги (напр. режийни, наем, реклама, интернет услуги, юридически, нотариални, счетоводни…услуги, абонаментни такси);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя)

Процедура на подбор на проекти ще бъде без краен срок за кандидатстване, а до изчерпване на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата!

Максимална продължителност на одобрените проекти: 3 месеца от сключване на договота за БФП.

Подаването на заявление се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Leave a Reply

*