РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА

Иновации и конкурентноспособност

РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВИ процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Фокусът на процедурата е върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.

Предприятията-кандидати могат да участват единствено самостоятелно, но не и в партньорство с друго предприятие.

Бюджетът на процедурата – 115 646 637.81 лв.

Размер на предоставяната БФП: минимален 1.5 млн. лв., максимален 7 млн. лв.

Интензитет на получаваната БФП при режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014: до 50 % (Елемент А).

Интензитет на получаваната БФП при режим помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013: до 90 % (Елемент Б).

 Кандидатите по настоящата процедура следа да отговарят на долуизброените критерии:

 

 • Да са сдружения (съгласно ЗЮЛНЦ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство) или дружества (съгласно ТЗ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство).
 • Горепосочените субекти да са регистрирани (създадени) след 31.12.2018 г.
 • Да включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район за палниране през 2017 и 2018 г.
 • Да включват минимум 1 (висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, които разполагат с капацитет и развиват дейност в дадения район за планиране.
 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013, ЗУСЕСИФ, както и заявената помощ да е съобразена с демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Допустими дейности по процедурата

Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

 • Информатика и ИКТ;
 • Мехатроника и чисти технологии;
 • Индустрия за здравословен живот и био-технологии ;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

По Елемент А (задължителен):

 1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ.

Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията на режиминвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) 651/2014.

По Елемент Б (незадължителен):

 1. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
 2. Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 4. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
 5. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 6. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 7. Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 8. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
 9. Изграждане на административното тяло на РИЦ;
 10. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
 11. Визуализация и одит на проекта.

Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013.

Не е допустимо изпълнението на дейностите по проекта на територията на област Софияград!

Допустими разходи по процедурата

По Елемент А:

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нови или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ. Разходите за софтуер по Eлемент А не трябва да надвишават 10% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

Разходите за Елемент А трябва да бъдат в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

По Елемент Б:

 1. Разходи за извършване на ограничени СМР в съответствие със ЗУТ само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура.
 2. Разходи за защита на индустриалната собственост – до 50 000 лв.
 3. Разходи за създаване на мобилни апликации (софтуерни приложения) с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.
 4. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности (изследователи и друг квалифициран персонал) и/или персонал, ангажиран с професионалното управление на РИЦ.
 5. Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ.
 6. Разходи за закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.
 7. Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и интернет).
 8. Разходи за извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси.
 9. Разходи за организиране и участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на обединението – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, разходи за лектори.
 10. Разходи за акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура.
 11. Разходи за консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари – до 10 000 лв.
 12. Разходи за популяризиране на продуктите/услугите на РИЦ – до 10 000 лв.
 13. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
 14. Разходи за одит на проекта – до 10 000 лв.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 20.01.2020 г.

Снимка: ОПИК

Leave a Reply

*