Услуги

УСЛУГИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

 • Разработване и въвеждане на 5s техники (ред и организираност навсякъде – от офисното пространство до електронния вид на информацията);
 • Time management (или  т. нар. Есенциализъм) за контролиране на KPI (Key Performance Indicators) и постигане на по-голяма печалба за предприятието;
 • TPM (Total Productive Maintenance) – превантивна поддръжка на машини и съоръжения, чрез който метод се цели:
  • създаване на фирмена култура за максимизиране ефективността на производствената система;
  • практично организиране на производството, за да се предотвратят евентуални загуби, в рамките на целия жизнен цикъл на производствената система, с оглед постигане на нула злополуки, нула дефекти и нула повреди;
  • цялостно ангажиране на всички отдели на фирмата, в т.ч. производство, поддръжка, проучване и развитие, маркетинг и пр.;
  • ангажиране на всички заети – от висшия мениджмънт до машинните оператори;
  • постигане на нула загуби чрез дейности в „припокриващи малки екипи“

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Обърнете се към нас, в случай че имате нужда от консултиране и услуги по отношение разработването и управлението на проекти с еврофинансиране, в т.ч. в областта на:

 • Труд и социална сфера (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“);
 • Конкурентоспособност и иновации (Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Хоризонт 2020, Фонд научни изследвания);
 • Инфраструктура (Оперативни програми „Региони в растеж“ и „Околна среда“);
 • Образование (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“).

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на финансови и икономически анализи/анализи разходи-ползи на инфраструктурни проекти в областта на околната среда (водни проекти, системи за управление на отпадъците и пр.), транспорта и социалните жилища;
 • Изготвяне на финансови анализи на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (соларни и вятърни централи, заводи за биомаса и пр.);
 • Съставяне на бизнес планове и финансови прогнози при кандидатстване за финансиране от банки, инвестиционни фондове и други финансови институции;
 • Изготвяне на пазарни проучвания, маркетингови стратегии и анализи на конкуренцията по европейски и частни проекти.

ИТ УСЛУГИ

Услугите, които предлагаме в областта на информационните технологии (ИТ) са свързани с:

 • Изработка на уебсайтове – използваме следните езици за програмиране на уеб сайтове – PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, Ajax. Също така за тази цел в определени случай използваме и платформата на WordPress. Посредством тях реализираме съвременни сайтове, отговарящи на текущите тенденции и съдържащи: Администраторски панел – включващо е себе си създаване, редактиране, изтриване на данни; създаване, редактиране, изтриване на потребителски профили. Реализиране на отделни модули – Новини, Продукти, Услуги, Галерии, Контакти. При нужда предлагаме и изработка на електронни магазини, реализирани чрез съвременните платформи за електронна търговия поддържащи и разплащания с банкови карти.
 • Разработка на настолни приложения;
 • Изграждане и настройка на корпоративни мрежи;
 • Асемблиране на компютърни системи;
 • Отстраняване на хардуерни проблеми;
 • Ремонт на хардуерни устройства;
 • Консултиране по всички въпроси, касаещи информационните технологии.