Консултантски услуги

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Обърнете се към нас, в случай че имате нужда от консултантски услуги по отношение разработването и управлението на проекти с еврофинансиране, в т.ч. в областта на:

  • Труд и социална сфера (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“);
  • Конкурентоспособност и иновации (Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Хоризонт 2020, Фонд научни изследвания);
  • Инфраструктура (Оперативни програми „Региони в растеж“ и „Околна среда“);
  • Образование (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“).