Производствена дейност

УСЛУГИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Можете да се обърнете към нас, в случай че имате нужда от консултиране и съдействие по въпроси, свързани с производствена дейност:

 • Разработване и въвеждане на 5s техники (ред и организираност навсякъде – от офисното пространство до електронния вид на информацията);
 • Time management (или  т. нар. Есенциализъм) за контролиране на KPI (Key Performance Indicators) и постигане на по-голяма печалба за предприятието;
 • TPM (Total Productive Maintenance) – превантивна поддръжка на машини и съоръжения, чрез който метод се цели:
  • създаване на фирмена култура за максимизиране ефективността на производствената система;
  • практично организиране на производството, за да се предотвратят евентуални загуби, в рамките на целия жизнен цикъл на производствената система, с оглед постигане на нула злополуки, нула дефекти и нула повреди;
  • цялостно ангажиране на всички отдели на фирмата, в т.ч. производство, поддръжка, проучване и развитие, маркетинг и пр.;
  • ангажиране на всички заети – от висшия мениджмънт до машинните оператори;
  • постигане на нула загуби чрез дейности в „припокриващи малки екипи“