ЗАДАВАТ СЕ НОВИ ЕВРОСРЕДСТВА ЗА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ 2021-2027 предстои да обявяви процедура за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели – „Технологична модернизация“.

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Бюджетът на процедурата – 260 000 000 лв.   

 Размер на предоставяната БФП: от 50 хил. лв. до 600 хил. лв. в зависимост от категорията на предприятиет-кандидат.

Микропреприятие – до 200 000 лв.;

Малко предприятие – до 350 000 лв.;

Средно предприятие – до 600 000 лв.

Интензитет на получаваната БФП: до 50%, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Кандидатите по настоящата процедура следа да отговарят на долуизброените критерии:

    Да са търговци (съгласно ТЗ или З-на за коооперациите);

    Да са микро, малки или средни предприятия (съгласно З-на за малките и средните предприятия);

    ☑ Да имата приключени минимум 3 финансови години (2019, 2020, 2021);

    ☑ Да попадат в следните сектори на икономическа дейсност:

Високотехнологични производства:

 • C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
 • C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

 • C20 Производство на химични продукти
 • C27 Производство на електрически произведения
 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

 • Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
 • Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

 • J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
 • J60 Радио- и телевизионна дейност
 • J61 Далекосъобщения
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • J63 Информационни услуги
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните  приоритетни сектори:

 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C11 Производство на напитки
 • C13 Производство на тъкани
 • C14 Производство на облекло
 • C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
 • C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • C24 Производство на основни метали
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C31 Производство на мебели
 • C32 Производство, некласифицирано другаде
 • C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • J58 Издателска дейност

   Да имат реализирани нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г, взети заедно, както следва:

Микропреприятие  210 000 лв.;

Малко предприятие  750 000 лв.;

Средно предприятие  3 000 000 лв.

    Да имат реализирани нетни приходи от продажби само за 2021 г., както следва:

Микропреприятие  70 000 лв.;

Малко предприятие  250 000 лв.;

Средно предприятие  1 000 000 лв.

Допустими разходи по процедурата

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

2) Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:

2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер – без ограничение на максималната стойност.

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи, които не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

БЪРЗИ ПАРИ ЗА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

Във връзка с преодоляването на негативните икономически последици от пандемията COVID-19, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ пуска пакет от спешни мерки за подпомагане на микро и малки предприятия чрез предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

Планираните мерки могат да се обобщят накратко по следния начин:

Бюджет на процедурата 173 000 000 лева (с възможност за увеличение, при засилен интерес)

Максимален размер на предоставяната БФП: до 10 % от нетните приходи от продажби на предприятията за 2019 г., но не повече от 10 000 лв.

Интензитет на получената БФП: 100 %

Потенциалните кандидати следа да отговарят на посочените по-долу критерии:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Горепосочените субекти да са регистрирани (създадени) преди 01.07.2019 г. и през същата година са осъществавали стопанска дейност;
 • Да са микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • Да са регистрирали спад на поне 20 % от оборота за месеца, предхождащ месеца, през който е подадено заявлението за подпомагане спрямо средноаритметичния месечен оборот за 2019 г.;
 • Да са приключили финансовата 2019 г. и да са я отчели в НАП.
 • В случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;

Допустими са предприятия от най-различни области на икономическия живот с малки изключения: секторите в селското спопанство не са допустими!

Извършените от бенефициентите разходи следва да целят преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията COVID-19.

Категоризиране на отделните видове допустими разходи:

 • Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали;
 • Разходи за външни услуги (напр. режийни, наем, реклама, интернет услуги, юридически, нотариални, счетоводни…услуги, абонаментни такси);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя)

Процедура на подбор на проекти ще бъде без краен срок за кандидатстване, а до изчерпване на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата!

Максимална продължителност на одобрените проекти: 3 месеца от сключване на договота за БФП.

Подаването на заявление се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

РЕСТАРТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА

РЕСТАРТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА – (заглавие)

 

На основание Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на министъра на икономиката, кандидатстването по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ беше преустановено и възобновено производството по утвърждаване на новите (с незначителни изменения) Условия за кандидатстване, описани накратко по-долу:

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВИ процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Фокусът на процедурата е върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.

Предприятията-кандидати могат да участват единствено самостоятелно, но не и в партньорство с друго предприятие.

 

Бюджетът на процедурата – 115 646 637.81 лева

Размер на предоставяната БФП: минимален – 1.5 млн. лв., максимален – 7 млн. лв.

Интензитет на получаваната БФП при режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014: до 50 % (Елемент А).

Интензитет на получаваната БФП при режим помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013: до 90 % (Елемент Б).

Кандидатите по настоящата процедура следа да отговарят на долуизброените критерии:

 

 • Да са сдружения (съгласно ЗЮЛНЦ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство) или дружества (съгласно ТЗ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство);
 • Горепосочените субекти да са регистрирани (създадени) след 31.12.2018 г.;
 • Да включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район за планиране през 2017 и 2018 г.;
 • Да включват минимум 1 (висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, които могат да са от всеки район на ниво NUTS 2 в страната, но следва да поемат ангажимент да развиват дейност в дадения район на РИЦ;
 • По желание, обединението може да включва като членове и неправителствени организации и/или общински и областни администрации;
 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013, ЗУСЕСИФ, както и ако са ненедопустими съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на Е

Допустими дейности по процедурата

 

Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

 

 • Информатика и ИКТ
 • Мехатроника и чисти технологии
 • Индустрия за здравословен живот и био-технологии
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 

По Елемент А (задължителен):

 1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ.

Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията на режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

 

По Елемент Б (незадължителен):

 1. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
 2. Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 4. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
 5. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 6. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 7. Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 8. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
 9. Изграждане на административното тяло на РИЦ;
 10. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
 11. Визуализация и одит на проекта.

Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Не е допустимо изпълнението на дейностите по проекта на територията на област София-град!

 

Допустими разходи по процедурата

 

По Елемент А:

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нови или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ. Разходите за софтуер по Eлемент А не трябва да надвишават 10% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

Разходите за Елемент А трябва да бъдат в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

По Елемент Б:

 1. Разходи за извършване на ограничени СМР в съответствие със ЗУТ само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура.
 2. Разходи за защита на индустриалната собственост – до 50 000 лв.
 3. Разходи за създаване на мобилни апликации (софтуерни приложения) с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.
 4. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности (изследователи и друг квалифициран персонал) и/или персонал, ангажиран с професионалното управление на РИЦ.
 5. Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ.
 6. Разходи за закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.
 7. Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и интернет).
 8. Разходи за извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси.
 9. Разходи за организиране и участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на обединението – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, разходи за лектори.
 10. Разходи за акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура.
 11. Разходи за консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари – до 10 000 лв.
 12. Разходи за популяризиране на продуктите/услугите на РИЦ – до 10 000 лв.
 13. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
 14. Разходи за одит на проекта – до 10 000 лв.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 05.05.2020 г.

РЕСТАРТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА – (заглавие)

 

На основание Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на министъра на икономиката, кандидатстването по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ беше преустановено и възобновено производството по утвърждаване на новите (с незначителни изменения) Условия за кандидатстване, описани накратко по-долу:

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВИ процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Фокусът на процедурата е върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.

Предприятията-кандидати могат да участват единствено самостоятелно, но не и в партньорство с друго предприятие.

 

Бюджетът на процедурата – 115 646 637.81 лева

Размер на предоставяната БФП: минимален – 1.5 млн. лв., максимален – 7 млн. лв.

Интензитет на получаваната БФП при режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014: до 50 % (Елемент А).

Интензитет на получаваната БФП при режим помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013: до 90 % (Елемент Б).

Кандидатите по настоящата процедура следа да отговарят на долуизброените критерии:

 

 • Да са сдружения (съгласно ЗЮЛНЦ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство) или дружества (съгласно ТЗ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство);
 • Горепосочените субекти да са регистрирани (създадени) след 31.12.2018 г.;
 • Да включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район за планиране през 2017 и 2018 г.;
 • Да включват минимум 1 (висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, които могат да са от всеки район на ниво NUTS 2 в страната, но следва да поемат ангажимент да развиват дейност в дадения район на РИЦ;
 • По желание, обединението може да включва като членове и неправителствени организации и/или общински и областни администрации;
 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013, ЗУСЕСИФ, както и ако са ненедопустими съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на Е

Допустими дейности по процедурата

 

Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

 

 • Информатика и ИКТ
 • Мехатроника и чисти технологии
 • Индустрия за здравословен живот и био-технологии
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 

По Елемент А (задължителен):

 1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ.

Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията на режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

 

По Елемент Б (незадължителен):

 1. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
 2. Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 4. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
 5. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 6. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 7. Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 8. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
 9. Изграждане на административното тяло на РИЦ;
 10. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
 11. Визуализация и одит на проекта.

Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Не е допустимо изпълнението на дейностите по проекта на територията на област София-град!

 

Допустими разходи по процедурата

 

По Елемент А:

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нови или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ. Разходите за софтуер по Eлемент А не трябва да надвишават 10% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

Разходите за Елемент А трябва да бъдат в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

По Елемент Б:

 1. Разходи за извършване на ограничени СМР в съответствие със ЗУТ само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура.
 2. Разходи за защита на индустриалната собственост – до 50 000 лв.
 3. Разходи за създаване на мобилни апликации (софтуерни приложения) с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.
 4. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности (изследователи и друг квалифициран персонал) и/или персонал, ангажиран с професионалното управление на РИЦ.
 5. Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ.
 6. Разходи за закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.
 7. Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и интернет).
 8. Разходи за извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси.
 9. Разходи за организиране и участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на обединението – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, разходи за лектори.
 10. Разходи за акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура.
 11. Разходи за консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари – до 10 000 лв.
 12. Разходи за популяризиране на продуктите/услугите на РИЦ – до 10 000 лв.
 13. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
 14. Разходи за одит на проекта – до 10 000 лв.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 05.05.2020 г.

Снимка: ОПИК

РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА

РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВИ процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Фокусът на процедурата е върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.

Предприятията-кандидати могат да участват единствено самостоятелно, но не и в партньорство с друго предприятие.

Бюджетът на процедурата – 115 646 637.81 лв.

Размер на предоставяната БФП: минимален 1.5 млн. лв., максимален 7 млн. лв.

Интензитет на получаваната БФП при режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014: до 50 % (Елемент А).

Интензитет на получаваната БФП при режим помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013: до 90 % (Елемент Б).

 Кандидатите по настоящата процедура следа да отговарят на долуизброените критерии:

 

 • Да са сдружения (съгласно ЗЮЛНЦ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство) или дружества (съгласно ТЗ или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство).
 • Горепосочените субекти да са регистрирани (създадени) след 31.12.2018 г.
 • Да включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район за палниране през 2017 и 2018 г.
 • Да включват минимум 1 (висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, които разполагат с капацитет и развиват дейност в дадения район за планиране.
 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013, ЗУСЕСИФ, както и заявената помощ да е съобразена с демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Допустими дейности по процедурата

Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

 • Информатика и ИКТ;
 • Мехатроника и чисти технологии;
 • Индустрия за здравословен живот и био-технологии ;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

По Елемент А (задължителен):

 1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ.

Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията на режиминвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) 651/2014.

По Елемент Б (незадължителен):

 1. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
 2. Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 4. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
 5. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 6. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 7. Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 8. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
 9. Изграждане на административното тяло на РИЦ;
 10. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
 11. Визуализация и одит на проекта.

Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013.

Не е допустимо изпълнението на дейностите по проекта на територията на област Софияград!

Допустими разходи по процедурата

По Елемент А:

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нови или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ. Разходите за софтуер по Eлемент А не трябва да надвишават 10% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

Разходите за Елемент А трябва да бъдат в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

По Елемент Б:

 1. Разходи за извършване на ограничени СМР в съответствие със ЗУТ само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура.
 2. Разходи за защита на индустриалната собственост – до 50 000 лв.
 3. Разходи за създаване на мобилни апликации (софтуерни приложения) с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.
 4. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности (изследователи и друг квалифициран персонал) и/или персонал, ангажиран с професионалното управление на РИЦ.
 5. Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ.
 6. Разходи за закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.
 7. Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и интернет).
 8. Разходи за извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси.
 9. Разходи за организиране и участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на обединението – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, разходи за лектори.
 10. Разходи за акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура.
 11. Разходи за консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари – до 10 000 лв.
 12. Разходи за популяризиране на продуктите/услугите на РИЦ – до 10 000 лв.
 13. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
 14. Разходи за одит на проекта – до 10 000 лв.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 20.01.2020 г.

Снимка: ОПИК

Последен шанс за технологично обновление на малките и средните предприятия през този програмен период

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (технологично обновление)

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Предприятията-кандидати могат да участват единствено самостоятелно. Партньорството с друго предприятие не е допустимо.

Бюджетът на процедурата – 146 687 250 лв.

Максимален размер на предоставяната БФП: от 500 хил. лв. до 1 млн. лв., в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.

Интензитет на получаваната БФП: до 70%, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, мястото на изпълнение на проекта и избрания режим на предоставяне на помощта.

Кандидатите по настоящата процедура следва да отговарят на долуизброените критерии и трябва да:

 • са търговци (съгласно ТЗ или З-на за коооперациите);
 • са микро, малки или средни предприятия (съгласно З-на за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014);
 • имат приключени минимум 3 финансови години (2015, 2016, 2017);
 • развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори (съгласно КИД-2008):

а) Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства – C20; C21; C26; C27; C28; C29; C30;
б)  Интензивни на знание услуги – J58; J59; J60; J61; J62; J63; M72;
в) Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства – C10; C11; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C22; C23; C24; C25; C31; C32; C33.

 • Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основната икономическа дейност;
 • Да имат реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), както следва
  • Микро предпруятия: ≥ 210 000 лв.;
  • Малки предприятия: ≥ 750 000 лв.;
  • Средни предприятия: ≥ 3 000 000 лв.
 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 г. или Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Допустими дейности по процедурата за технологично обновление на малките и средните предприятия:

 1. Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите – Задължителна по проекта!

Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:

– подобряване на производствените процеси;
– намаляване на производствените разходи;
– подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими разходи по процедурата:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Снимка: ОПИК

Удължен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Удължен срок за кандидатстване по процедура “Насърчаване на предприемачеството”

Предвид последните сътресения и възникналия информационен срив на Търговския регистър, близо месец потенциалните кандидати (предприемачи) и техните консултанти бяха възпрепятствани при регистрацията на търговските дружества и подготовката на проектните предложения по настоящата процедура. В тази връзка, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 взе справедливо и далновидно решение да удължи двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Новите срокове са както следва:

 • Първият краен срок за кандидатстване, включващ секторите C13; C20; C26; C27; C28; C29; C30; J58; J59; J62; J63; M72, се удължава до 16:30 часа на 08.10.2018 г.
 • Вторият краен срок за кандидатстване, отнасящ се за секторите C14; C15.1; C16.29; C18; C21; C22; C23; C25.50; C25.62; C25.71; C32.20; C32.50; J60.10; J60.20; M71.11; M71.12; M74.10; M74.20; Q86; Q87; Q88, се удължава до 16:30 часа на 10.12.2018 г.

Прочетете повече за процедурата в нашата обширна статия по темата

Снимка: ОПИК

Свежи пари за стартиращия бизнес

Свежи пари за стартиращия бизнес

(машини, материали, софтуер, наем, заплати….са само част от ползите за дребния и среден предприемач)

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВA нова процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на предприемачеството

Целта на процедурата е да се създадат и утвърдят на пазара нови предприятия в приоритетните сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Новосъздадените кандидати могат да участват единствено самостоятелно за търсените от тях европейски средства.

Общият бюджет на процедурата е 67 227 768.06 лв. , като сумата е разпределена секторно в зависимост от  основния код на икономическа дейност на новорегистрираното предприятие.

Размер на предоставяната БФП: от 50 хил. лв. до 200 хил. лв.

Интензитет на получаваната БФП: 80 %, като по настоящата процедура предоставяната безвъзмозна помощ е по режим “de minimis” съглано Регламент (ЕС) № 1407/2013

Изискванията за потенциалните кандидати по настоящата процедура могат да се обобщят, както следа:

 • Да са търговци (съгласно ТЗ или З-на за коооперациите), които са регистрирани след 31.12.2016 г. (startups);
 • Да са независими микро, малки или средни предприятия (съгласно З-на за малките и средните предприятия);
 • Над 50% от предприятието-кандидат се притежават от едно физическо лице-предприемач (с приоритет са жените-предприемачи до 29 г. и между 50 и 64 г.);
 • Да развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори (съгласно КИД-2008):

а) НСНМСП – C13; C20; C26; C27; C28; C29; C30; J58; J59; J62; J63; M72 и

б) Сектори извън НСНМСП – C14; C15.1; C16.29; C18; C21; C22; C23; C25.50; C25.62; C25.71; C32.20; C32.50; J60.10; J60.20; M71.11; M71.12; M74.10; M74.20; Q86; Q87; Q88.

 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Допустими дейности по процедурата:

 1. Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги). – Задължителна по проекта!
 2. Дейност за визуализация на проекта.

Допустими разходи по процедурата:

 1. Възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
 2. Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги)
 3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лв.
 4. Материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25000 лв.
 5. Наем на работни помещения – до 25 000 лв.
 6. Външни услуги, изброени по-долу – до 25 000 лв.
  • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
  • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
  • създаване на интернет страница на кандидата;
  • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 1. Участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лв.
 2. Визуализация – до 2000 лв.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата можете да свалите тук: ДОКУМЕНТИ

Предвиждат се два крайни срока за кандидатстване: 

 • до 16:30 часа на 05.09.2018 г. – приложим за кандидатите с код на основна икономическа дейност, попадаща в секторите на НСНМСП;
 • до 16:30 часа на 07.11.2018 г. – приложим за кандидатите с код на основна икономическа дейност, попадаща извън секторите на НСНМСП.

Снимка: ОПИК

Архив | Подобряване ресурсната ефективност на производствените микро, малки и средни предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти по долуописаната процедура, имаща за цел подобряване ресурсната ефективност на предприятията:

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Целта на процедурата е повишаване и подобряване ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Предприятията-кандидати могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.

Бюджетът на процедурата – 71 644 656.10 лв.   

Размер на предоставяната БФП: от 200 хил. лв. до 1,5 млн. лв., в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.

Интензитет на получаваната БФП: до 70%, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Кандидатите по настоящата процедура следва да отговарят на долуизброените критерии, като трябва да:

 • са търговци (съгласно ТЗ или З-на за коооперациите);
 • са микро, малки или средни предприятия (съгласно З-на за малките и средните предприятия);
 • имат приключени минимум 3 финансови години (2014, 2015, 2016);
 • попадат в сектор С „Преработваща промишленост” (съгласно КИД-2008);
 • имат реализирани минимум 120 хил. лв. (за 2016 г.) приходи от продажби на продукция от дейността, която искат ресурсно да оптимизират чрез проекта.

Целта на процедурата е повишаване и подобряване ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими дейности по процедурата

По Елемент А „Внедряване“ (задължителен):

 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 3. Внедряването на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 6. Внедряването на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

По Елемент Б „Консултантски услуги“:

 1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен):

 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
 2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно;
 3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите;
 4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта;
 5. Визуализация на проекта;
 6. Одит на проекта – приложимо за проекти с БФП над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);
 7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Целта на процедурата е повишаване и подобряване ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими разходи по процедурата за подобряване ресурсната ефективност на предприятията

По Елемент А „Внедряване“:

 1. Разходи за машини,  съоръжения,  оборудване,  представляващи  дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
 2. Разходи за права  върху  патенти,  лицензи,  „ноу-хау“,  разработване  на  софтуер, специализирани  компютърни  приложения  за  дизайн  и  разработване  на  продукти  или процеси  и  др.,  представляващи  дълготрайни  нематериални  активи,  необходими  за изпълнението на дейностите по елемента.

По Елемент Б „Консултантски услуги“:

 1. Разходи за консултантски  услуги  от  инженерно-технически  характер  в  подкрепа  на дейностите по Елемент А.

По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“:

 1. Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

Допустимите разходи по точка 1 трябва да бъдат под формата на ДМА и/или ДНА.

 1. Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта  –  до  15 000 лв.
 2. Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от  проекта  –  разходи  за  наем  на  зали  и  техническо  оборудване  за  провеждане  на събитията.
 3. Разходи за публикации  в  традиционни  и  дигитални  медии  за  мултиплициране  на резултатите от проекта.
 4. Разход за визуализация  на  проекта  –  до  1  000  лв  (допустими  са  само  разходи  за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).
 5. Разходи за одит  на  проекта  –  до  5 000  лв.  (приложимо  за  проекти  с  размер  на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).
 6. Такси за извършване  на  измервания  на  показателите  за  емисии  от  акредитирана лаборатория.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата можете да свалите тук: ДОКУМЕНТИ

Краен срок за кандидатстване: 16:00 часа на 23.04.2018 г.