ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ СЕКТОР Е НА ХОД! ЕВРОСРЕДСТАВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КРЪГОВИ МОДЕЛИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Иновации и конкурентноспособност

Министерството на иновациите и растежа обяви нова процедура за получаване на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели – BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Целта на тази мярка е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Процедурата е пряко насочена към насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, увеличаване използването на ресурси на биологична основа, ограничаване употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз основа на кръгови модели за производство и потребление. Мярката следва да допринeсе за насърчаване на промишлената симбиоза по веригата на стойността, увеличаване на конкурентоспособността на производствените предприятия и развитие на потенциала им за устойчив растеж.

Бюджетът на процедурата – 180 000 000 лв.  

Размер на предоставяната БФП: от 70 хил. лв. до 1 млн. лв. в зависимост от реализираните от кандидатите средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2020 г. – 2022 г., както и от категорията на предприятието-кандидат. 

Интензитет на получаваната БФП: до 50%, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на инвестицията.

Кандидатите по настоящата процедура следа да отговарят на долуизброените критерии: 

  • Да са търговци (съгласно ТЗ или З-на за коооперациите);
  • Всички категории предприятия са допустими (микро, малки, средни и големи);
  • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;
  • Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
  • Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008;

 Да имат реализирани нетни приходи от продажби за 2022 г., както следва:

Микропреприятие  170 000 лв.;

Малко предприятие  550 000 лв.;

Средно предприятие  950 000 лв.

Голямо предприятие  3 000 000 лв.

Допустими дейности:

„Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията”.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Намаляване образуването на отпадъци;

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба;

3) Използване на ресурси с биологичен произход;

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите;

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите.

Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели В МИНИМУМ ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, изброени в подт. 1) до подт. 5), по-горе!

Допустими разходи по процедурата:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА).

Разходите по т. 1) и т. 2) са допустими както за кандидата, така и за партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство.

Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА и/или ДНА, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в „Допустими дейности“ по-горе.

ВАЖНО: Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия), в рамките на  предложение за изпълнение на инвестиция.

Максимален срок за изпълнение на проектите – 18 месеца, считано от датата на влизането в сила на сключения договор за финансиране с крайния получател.

Подаването на предложението за изпълнение на инвестицията по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 03.10.2023 г.

Leave a Reply

*