Архив | Подобряване ресурсната ефективност на производствените микро, малки и средни предприятия

Подобряване ресурсната ефективност на предприятията
Подобряване ресурсната ефективност на предприятията

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти по долуописаната процедура, имаща за цел подобряване ресурсната ефективност на предприятията:

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Целта на процедурата е повишаване и подобряване ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Предприятията-кандидати могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.

Бюджетът на процедурата – 71 644 656.10 лв.   

Размер на предоставяната БФП: от 200 хил. лв. до 1,5 млн. лв., в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.

Интензитет на получаваната БФП: до 70%, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Кандидатите по настоящата процедура следва да отговарят на долуизброените критерии, като трябва да:

 • са търговци (съгласно ТЗ или З-на за коооперациите);
 • са микро, малки или средни предприятия (съгласно З-на за малките и средните предприятия);
 • имат приключени минимум 3 финансови години (2014, 2015, 2016);
 • попадат в сектор С „Преработваща промишленост” (съгласно КИД-2008);
 • имат реализирани минимум 120 хил. лв. (за 2016 г.) приходи от продажби на продукция от дейността, която искат ресурсно да оптимизират чрез проекта.

Целта на процедурата е повишаване и подобряване ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими дейности по процедурата

По Елемент А „Внедряване“ (задължителен):

 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 3. Внедряването на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 6. Внедряването на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

По Елемент Б „Консултантски услуги“:

 1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен):

 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
 2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно;
 3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите;
 4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта;
 5. Визуализация на проекта;
 6. Одит на проекта – приложимо за проекти с БФП над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);
 7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Целта на процедурата е повишаване и подобряване ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими разходи по процедурата за подобряване ресурсната ефективност на предприятията

По Елемент А „Внедряване“:

 1. Разходи за машини,  съоръжения,  оборудване,  представляващи  дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
 2. Разходи за права  върху  патенти,  лицензи,  „ноу-хау“,  разработване  на  софтуер, специализирани  компютърни  приложения  за  дизайн  и  разработване  на  продукти  или процеси  и  др.,  представляващи  дълготрайни  нематериални  активи,  необходими  за изпълнението на дейностите по елемента.

По Елемент Б „Консултантски услуги“:

 1. Разходи за консултантски  услуги  от  инженерно-технически  характер  в  подкрепа  на дейностите по Елемент А.

По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“:

 1. Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

Допустимите разходи по точка 1 трябва да бъдат под формата на ДМА и/или ДНА.

 1. Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта  –  до  15 000 лв.
 2. Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от  проекта  –  разходи  за  наем  на  зали  и  техническо  оборудване  за  провеждане  на събитията.
 3. Разходи за публикации  в  традиционни  и  дигитални  медии  за  мултиплициране  на резултатите от проекта.
 4. Разход за визуализация  на  проекта  –  до  1  000  лв  (допустими  са  само  разходи  за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).
 5. Разходи за одит  на  проекта  –  до  5 000  лв.  (приложимо  за  проекти  с  размер  на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).
 6. Такси за извършване  на  измервания  на  показателите  за  емисии  от  акредитирана лаборатория.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата можете да свалите тук: ДОКУМЕНТИ

Краен срок за кандидатстване: 16:00 часа на 23.04.2018 г.

Leave a Reply

*