Свежи пари за стартиращия бизнес

Свежи пари за стартиращия бизнес / Насърчаване на предприемачеството
Свежи пари за стартиращия бизнес / Насърчаване на предприемачеството

Свежи пари за стартиращия бизнес

(машини, материали, софтуер, наем, заплати….са само част от ползите за дребния и среден предприемач)

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВA нова процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на предприемачеството

Целта на процедурата е да се създадат и утвърдят на пазара нови предприятия в приоритетните сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Новосъздадените кандидати могат да участват единствено самостоятелно за търсените от тях европейски средства.

Общият бюджет на процедурата е 67 227 768.06 лв. , като сумата е разпределена секторно в зависимост от  основния код на икономическа дейност на новорегистрираното предприятие.

Размер на предоставяната БФП: от 50 хил. лв. до 200 хил. лв.

Интензитет на получаваната БФП: 80 %, като по настоящата процедура предоставяната безвъзмозна помощ е по режим “de minimis” съглано Регламент (ЕС) № 1407/2013

Изискванията за потенциалните кандидати по настоящата процедура могат да се обобщят, както следа:

 • Да са търговци (съгласно ТЗ или З-на за коооперациите), които са регистрирани след 31.12.2016 г. (startups);
 • Да са независими микро, малки или средни предприятия (съгласно З-на за малките и средните предприятия);
 • Над 50% от предприятието-кандидат се притежават от едно физическо лице-предприемач (с приоритет са жените-предприемачи до 29 г. и между 50 и 64 г.);
 • Да развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори (съгласно КИД-2008):

а) НСНМСП – C13; C20; C26; C27; C28; C29; C30; J58; J59; J62; J63; M72 и

б) Сектори извън НСНМСП – C14; C15.1; C16.29; C18; C21; C22; C23; C25.50; C25.62; C25.71; C32.20; C32.50; J60.10; J60.20; M71.11; M71.12; M74.10; M74.20; Q86; Q87; Q88.

 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Допустими дейности по процедурата:

 1. Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги). – Задължителна по проекта!
 2. Дейност за визуализация на проекта.

Допустими разходи по процедурата:

 1. Възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
 2. Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги)
 3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лв.
 4. Материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25000 лв.
 5. Наем на работни помещения – до 25 000 лв.
 6. Външни услуги, изброени по-долу – до 25 000 лв.
  • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
  • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
  • създаване на интернет страница на кандидата;
  • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 1. Участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лв.
 2. Визуализация – до 2000 лв.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата можете да свалите тук: ДОКУМЕНТИ

Предвиждат се два крайни срока за кандидатстване: 

 • до 16:30 часа на 05.09.2018 г. – приложим за кандидатите с код на основна икономическа дейност, попадаща в секторите на НСНМСП;
 • до 16:30 часа на 07.11.2018 г. – приложим за кандидатите с код на основна икономическа дейност, попадаща извън секторите на НСНМСП.

Снимка: ОПИК

Leave a Reply

*