Последен шанс за технологично обновление на малките и средните предприятия през този програмен период

Иновации и конкурентноспособност

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (технологично обновление)

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Предприятията-кандидати могат да участват единствено самостоятелно. Партньорството с друго предприятие не е допустимо.

Бюджетът на процедурата – 146 687 250 лв.

Максимален размер на предоставяната БФП: от 500 хил. лв. до 1 млн. лв., в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.

Интензитет на получаваната БФП: до 70%, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, мястото на изпълнение на проекта и избрания режим на предоставяне на помощта.

Кандидатите по настоящата процедура следва да отговарят на долуизброените критерии и трябва да:

 • са търговци (съгласно ТЗ или З-на за коооперациите);
 • са микро, малки или средни предприятия (съгласно З-на за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014);
 • имат приключени минимум 3 финансови години (2015, 2016, 2017);
 • развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори (съгласно КИД-2008):

а) Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства – C20; C21; C26; C27; C28; C29; C30;
б)  Интензивни на знание услуги – J58; J59; J60; J61; J62; J63; M72;
в) Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства – C10; C11; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C22; C23; C24; C25; C31; C32; C33.

 • Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основната икономическа дейност;
 • Да имат реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), както следва
  • Микро предпруятия: ≥ 210 000 лв.;
  • Малки предприятия: ≥ 750 000 лв.;
  • Средни предприятия: ≥ 3 000 000 лв.
 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 г. или Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Допустими дейности по процедурата за технологично обновление на малките и средните предприятия:

 1. Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите – Задължителна по проекта!

Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:

– подобряване на производствените процеси;
– намаляване на производствените разходи;
– подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими разходи по процедурата:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Снимка: ОПИК

Leave a Reply

*