НОВИ ЕВРОСРЕДСТВА ПО НПВУ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Иновации и конкурентноспособност

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ 2021-2027 предстои да обявяви процедура за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели – „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на тази процедура е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Бюджетът на процедурата – 30 600 000 лв.   

Размер на предоставяната БФП: от 3 хил. лв. до 20 хил. лв., в завизимост от заявените за изпълнение услуги.

Интензитет на получаваната БФП: 100%. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Кандидатите по настоящата процедура следа да отговарят на долуизброените критерии: 

  • Да са регистрирани съгласно Търговския закон, З-на за адвокатурата, З-на за коооперациите;
  • Да са микро, малки или средни предприятия (съгласно З-на за малките и средните предприятия);
  • Да имата приключени минимум 3 финансови години (2019, 2020, 2021);
  • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице;
  • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008;
  • Всички сектори на икономическа дейсност са допустими по настоящата процедура, с изключение на посочените по-долу:

 сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство”;

сектор В  „Добивна промишленост”;

сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

10.81. „Производство на захар”;

10.83. „Преработка на кафе и чай”;

10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

10.91. „Производство на готови храни за животни”;

11.02. „Производство на вина от грозде”;

11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

11.06. „Производство на малц”.

сектор F  „Строителство”;

сектор Р „Образование”;

сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”:

раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване”;

раздел 88 „Социална работа без настаняване” от сектор.

сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”:

раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

раздел 63 „Информационни услуги”.

  • Да имат реализирани нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва:

 Микропреприятие  41 000 лв.;

Малко предприятие  82 000 лв.;

Средно предприятие  123 000 лв.

 В допълнение, кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са предприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Допустими дейности:

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Допустими разходи:

1) Създаване на онлайн магазин – до 17 500 лв.

2) Създаване на корпоративен уебсайт – до 19 800 лв.

3) Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (payper-click) реклама – до 3 920 лв.

4) Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система) – до 18 800 лв.

5) Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система) – до 13 000 лв.

6) Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес –  до 15 200 лв.

7) Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул) – 15 320 лв.

8) Въвеждане на Модул за управление на производството – до 20 000 лв.

9) Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) – до 11 600 лв.

10) Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence system) –  до 12 000 лв.

11) Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда –  до 14 800 лв.

12) Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001 – до 20 000 лв.

13) Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа – до 20 000 лв.

14) Изграждане на система за архивиране на информация – до 12 800 лв.

15) Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация – до 13 600 лв.

Максимален срок за изпълнение на проектите – 12 месеца, считано от датата на влизането в сила на сключения договор с бенефициента.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Leave a Reply

*