ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Иновации и конкурентноспособност

Министерството на иновациите и растежа обяви процедура за получаване на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели – „BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на тази мярка е да се повиши предоставянето на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Бюджетът на процедурата – 200 000 000 лв.   

Размер на предоставяната БФП: от 75 хил. лв. до 1 млн. лв. в зависимост от реализираните от кандидатите средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019г. – 2021г., както и от категорията на предприятието-кандидат.

Интензитет на получаваната БФП: до 50%, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на инвестицията.

Кандидатите по настоящата процедура следа да отговарят на долуизброените критерии:

  • Да са търговци (съгласно ТЗ или З-на за коооперациите);
  • Да са микро, малки или средни предприятия (съгласно З-на за малките и средните предприятия), както и малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация;
  • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
  • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008;
  • Всички сектори на икономическа дейсност са допустими по настоящата процедура, с изключение на посочените по-долу:

сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство”;

сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

10.83. „Преработка на кафе и чай”;

10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

10.91. „Производство на готови храни за животни”;

11.02. „Производство на вина от грозде”;

11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;

сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;

сектор О „Държавно управление“;

сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“;

сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“.

 

  • Да имат реализирани нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва:

Микропреприятие  80 000 лв.;

Малко предприятие  200 000 лв.;

Средно предприятие  800 000 лв.

Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация – 3 000 000 лв.

 

Специфични условия на допустимите дейности:

– Инсталираната мощност на изгражданата фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.

– Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

– Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.

Недопустимо е инвестицията да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

Допустими разходи по процедурата:

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

В обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

ВАЖНО: С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, и след предварителни извършени анализи и пазарни проучвания, е определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Максимален срок за изпълнение на проектите – 18 месеца, считано от датата на влизането в сила на сключения договор за финансиране с крайния получател.

Подаването на предложението за изпълнение на инвестицията по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 15.05.2023 г.

Leave a Reply

*